Home

Irritatív piktogram

Legtöbbjük irritatív, ritkábban ártalmas vagy maró hatásúak, tűzveszélyesek, vagy fokozottan tűzveszélyesek lehetnek. hogy van a terméken veszélyt jelző piktogram akkor keressünk helyette biztonságos alternatívát. Ezt ne csak a hagyományos háztartási tisztítószerek esetében tegyük meg, hanem a biotisztító és. Piktogram: Osztály: Veszélyességi kategória: 1.1: Robbanóanyagok, 1.1. alosztály Teljes tömeg felrobbanásának veszélye: 1.2: Robbanóanyagok, 1.2. alosztál Kevésbé súlyos egészségi veszélyek, mint pl. irritatív anyagok, bőrszenzibilizálók és kevésbé súlyos toxicitás (ártalmas) Ez a piktogram pedig arra figyelmeztet, hogy egy adott anyag veszélyes a környezetre és vízi toxicitást okoz Bio tisztítószerek veszélyei! Igen, jól olvastad, nem elírás Bizony nem csak a hagyományos tisztítószereken, hanem számtalan bio tisztítószer csomagolásán is találhatunk veszélypiktogramokat. :( Amikor tisztítószert veszünk a kezünkbe, először nézzük meg a rajta feltüntetett veszélypiktogramokat

Leselkedő veszélyek a háztartásban! Veszélypiktogramok

 1. vinil öntapadó, 20x20 mm CLP (GHS) piktogram, tűzveszélyes, fokozottan tűzveszélyes anya
 2. GHS-piktogram, ártalmas, irritatív anyag. GHS-piktogram, egészségre veszélyes anyag. GHS-piktogram, környezeti veszély. RID 15-ös számú tolatási bárca - Ütközési és gurítási tilalom! RID 13-as számú tolatási bárca - Óvatosan tolatni! ADR/RID/ADN álló helyzetet jelző nyilak fekete
 3. Munkaruha, Munkaruházat forgalmazása - S.O.S. Munkaruha. Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy használjunk az oldal működéséhez szükséges cookie-kat

Egészség és biztonság: Veszélyszimbólumok - SAMANCT

Átállás az öko-háztartásra 2

 1. GHS piktogram: Figyelmeztetés: Veszély Figyelmeztető mondat: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz H319 Súlyos szemirritációt okoz. Kiegészítő veszélyességi információ: - Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Általános: - Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Megelőzés
 2. Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztető mondat: Bőrirritáló hatású.H315 H319 Súlyos szemirritációt okoz. EUH208 Proteázt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. óvintézkedésre vonatkozó mondat: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
 3. irritatív tünetek esetén kérjünk orvosi tanácsot. Lenyelés esetén: Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss leveg ırıl. 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünete k és hatások: A szemben: irritatív hatás a szembe jutva A b ırön: érzékeny egyének esetén irritatív hatás lehetséges, zsírtalanítja a b ır

Bio tisztítószerek veszélyei - Sanodor Nature Probi

Az aceton g őze irritatív és narkótikus hatású az idegrendszerre. 9300 mg/kg nagyobb koncentrációt 5-15 percnél tovább nem lehet elviselni. Tartósabb ideig 2000 mg/kg feletti g őzkoncentráció expozíciója már a részegséghez hasonló tünetekkel járó narkózist vált ki. Er ősebb inhalatí EK veszélyjel: Xi Irritatív A keverék veszélyeire utaló R mondatok R 36 Szemizgató hatású 2.2.2. az 1272/2008/EK rendelet szerint Veszélyességi jel/Piktogram: GHS05 Satina Gold Kozmetikai Kft 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 2.2. Piktogram elemek 2.2.1. Jelölés az 1999/45/ES irányelv alapján. Veszélyt jelző piktogram: Különleges kockázatot jelölő szabvány mondatok: R36/37/38 Irritatív. Irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Xi, irritatív, R36/38 N környezeti veszély, R50/53 Eye Irrit. 2 Skin Irrit 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H319 H315 H400 H410 ≤ 0,1 % illatanyag keverék keverék Xn ártalmas, R65 Xi irritatív, R38-43 N környezeti veszély, R50/53 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 Skin Irrit 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H304 H319 H31 EK veszélyjel: Xi irritatív A keverék veszélyeire utaló R mondatok R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 2.2. Cimkézési elemek 2.2.1. Az 1272/2008 EK rendelet szerint Veszélyességi jel/Piktogram:: GHS07 Figyelmeztetés: Figyele

rendeletnek) megfelelően: irritatív Xi irritatív R36 Szemizgató hatású Osztályozási rendszer: az osztályba sorolás megfelel a szakirodalomból származó információkkal kiegészített aktuális EG listáknak 2.2 Címkeelemek Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés Figyelem Figyelmeztető mondat H319 Súlyos szemirritációt okoz. Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés: Figyelem . BA száma:: 681284 V001.0 Bref Skiing Fox oldal 2 / 14 irritatív nyúl nincs meghatározva Nátrium-karbonát 497-19-8 irritatív nyúl nincs meghatározva 2-(p-Menth-1-ene-10-yl)cyclopentanone 95962-14-4 nem irritál Xi - Irritatív; R38, R43 2-metilundekanal 110-41-8 203-765- >= 0,1 - < 0,25 % N - Környezeti veszély; R50/53 Xi - Irritatív; R38, R43 Az R számokhoz tartozó R mondatok teljes szövege az adatlap 16. Egyéb információk pontjában vannak felsorolva Piktogram: GHS06- GHS09 Figyelmeztet ı mondatok P264 A használatot követ ıen a(z) -t alaposan meg kell mosni. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

tábla.hu - Minden, ami tábla, vagy felira

Veszélyesáru-szállítá

 1. Veszélyt jelző piktogram: Xi - Irritatív; R38 Az R számokhoz tartozó R mondatok teljes szövege az adatlap 16. Egyéb információk pontjában vannak felsorolva. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetés
 2. GHS piktogram Figyelmeztetés Veszély Veszély Figyelem Figyelmeztető mondat H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és 10 % Xi, R38 (irritatív) 20 % Szemirritáció, 2. kat. H319 10 % Xi, R36 (irritatív) 20 % Súlyos szemkárosodás 1. kat. H318 3 % Xi, R41 (irritatív) 10 %.
 3. Veszélyt jelző piktogram Irritatív tünetek jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz. Lenyelés esetén Vigye a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsa meg és fektesse kényelmes helyzetbe. Azonnal öblítse ki a szájüreget vízzel, a beteget ne hánytassa. Ne várja meg a tünetek jelentkezését, a sérültet.
 4. Xi Irritatív R 37/38 - B őrizgató hatású, izgatja a légutakat R 41 - Súlyos szemkárosodást okozhat Veszélyt jelz ő piktogram (ok): Figyelmeztetés: Veszély Veszélyt jelz ő mondat (ok): H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás b őrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz..
 5. t 30 000 termék közül válogathat és rendelhet, illetve választhat a különféle fizetési-, és átvételi vala
 6. Veszély jelzése(i): Xi - Irritatív R-mondatok: Szem- és bőrizgató hatású. Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint Figyelmeztető mondatok: Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. 2.2. Címkézési elemek Figyelmeztetések: Figyelem Piktogram: GHS07 Revíziószám: 1,06 HU Felülvizsgálat dátuma: 24.03.201
 7. Bőrre kerülve: irritatív. Belélegezve: irritatív hatású. Lenyelve: irritatív hatású. Környezeti veszély: rendeltetésszerű használat során nem jelent veszélyt. Fizikai veszély: rendeltetésszerű kezelés és előírt tárolás során nem jelent veszélyt. Vizes oldata lúgos. 2.2 CÍMKÉZÉSI ELEMEK Piktogram (GHS07

GHS piktogram: - Figyelmeztetés:-Figyelmeztető mondat: - - Bőrre: nem irritatív Szem: nem irritatív Belégzés: nem irritatív Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem szenzibilizáló, de túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Egyéb adatok, specifikus hatások:. GHS piktogram: nem szükséges Figyelmeztetés: nem szükséges Figyelmeztető mondat: nem szükséges. BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az Belégzés: nem irritatív (komponensek alapján) Megjegyzés: Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően,. Bitugél. - 18 kg. - fekete. - bitument, többféle formában jelenlévő meszet, speciális adalékokat tartalmazó vizes, bitumenes habarcs. - pára, talajnedvesség, üzemi víz elleni szigetelési feladatok elvégzésére minden olyan területen, ahol kiszáradása biztosított. - sűrűség: 1000-1200 kg/m3. - anyagszükséglet: 6-8 kg/m2.

CLP (GHS) piktogramok - S

modifikátorok és kötésidőt szabályozó. Nincs irritatív hatás! Alkalmazási terület A STYRO-BOND® 3-40 mm gipszes vakolat sík, tégla, illetve betonfelületek, falak és mennyezetek kézi vakolására aján-lott. Alkalmazható normál páratartalmú helyiségekben, beleértve a konyhát és a fürdőszobát is Legtöbbjük irritatív, ritkábban ártalmas vagy maró hatásúak, tűzveszélyesek, vagy fokozottan tűzveszélyesek lehetnek. A fogyasztók biztonsága érdekében az ilyen termékek jelölését, feliratozását, csomagolását az európai uniós előírásokkal harmonizáló törvények és rendeletek szabályozzák. Melyik piktogram. GHS piktogram: Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztető mondat: H319 Súlyos szemirritációt okoz. Kiegészítő veszélyességi információ: - - Óvintézkedésre vonatkozó mondat - általános: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó

GHS piktogram: Figyelmeztetés: Veszély Figyelmeztető mondat: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. Kiegészítő veszélyességi információ: - - Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Általános: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét C: Maró, Xn: Ártalmas, Xi: Irritatív, N: Környezeti veszély. R 22 Lenyelve ártalmas. R 34 Égési sérülést okoz. R 38 Bőrizgató hatású. R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekr (irritatív) 4 h nyúl OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Olefinszulfonát-Na C14-16 68439-57-6 irritatív nyúl OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Alcohol ethoxylate C16-18 25EO 68439-49-6 nem irritáló nyúl nincs meghatározva Nátrium-karbonát 497-19-

Xi - Irritatív R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a l gutakat. 2.2. C ímk éz si elemek Címkézési elemek (CLP): Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztet és: Vesz ly Figyelmeztető mondat: H315 Bőrirrit áló hat sú. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt. Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 13 Biopon Takarékos (por) BA száma : 188463 V001.1 Felülvizsgálat ideje: 12.03.2015 Nyomtatás ideje: 05.06.201 Irritatív R-mondatok: R36 2.2. Címkézési elemek: Veszélyt jelz ő piktogram: Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztet ő mondatok: H319 Súlyos szemirritációt okoz. EUH208 1,2-Benzizotiazol -3(2H)-ont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekekt ől elzárva tartand Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 11 Bref Power Aktiv Lavender BA száma : 516390 V001.0 Felülvizsgálat ideje: 11.02.201

Piktogram 2propán-2-ol Regisztrációs szám: 01-2119457558-25-xxxx 200-661-7/ 67-63- Tűzveszélyes; F; R11 Irritatív Xi; R36, R67 Tűzveszélyes folyadék Szemirritáció Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H319 H336 GHS02 GHS0 Bitugél- 4 kg- fekete- bitument, többféle formában jelenlévő meszet, speciális adalékokat tartalmazó vizes, bitumenes habarcs- pára, talajnedvesség, üzemi víz elleni szigetelési feladatok elvégzésére minden olyan területen, ahol kiszáradása biztosított- sűrűség: 1000-1200 kg/m3- anyagszükséglet: 0,6-0,8 kg/m2- irritatív EK veszélyjel: Xi irritatív A keverék veszélyeire utaló R mondatok R36 Szemizgató hatású. 2.2. Cimkézési elemek A keverék osztályozása az 1272/2010/EK rendelet szerint Veszélyességi jel/Piktogram:: GHS07 Figyelmeztetés: Figyele GHS piktogram: Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztető mondat: H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kiegészítő veszélyességi információ: EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait GHS piktogram: GH S09 GH S07 Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztető mondatok (H-mondat): H315 Bőrirritáló hatású Szem: enyhén irritatív légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Légutak: a felső légutakat irritálhatja csírasejt-mutagenitás nincs adat rákkeltő hatá

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint Terméknév: AUTOL TOP 2000 High Temp Változat: 7 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte (gyártói): / 2015 4.2 Legfontosabb akut és késleltetetten fellépő tünetek és hatások: az anyag a szemre és a bőrre irritatív hatású. Az anyaggal történő érintkezés vörösséget, fájdalmat, égő érzést idéz elő. Porának belégzése irritáló hatású a légutakban, égő érzést, torokfájást, köhögést, nehézlégzést okoz Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 13 Bref Power Aktiv Lemon (kék golyó + sárga golyó) BA száma : 387889 V001.0 Felülvizsgálat ideje:.2014.11.06 1 Irritatív. Részletek Kiegészítő termékek Adatok Szállítási információk Figyelmeztetések. A kosaras WC-rudaktól eltérően az új Domestos Attax közvetlenül a WC csészére tapad, így nincs szükség kosárra, melyen a kórokozók megtelepedhetnek. Hatása (3 csík esetén) akár 450 higiénikusan friss öblítésre elegendő.

Irritatív (X i) R-mondatok: R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 2.2. Címkézési elemek: Veszélyt jelz ő piktogram: Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztet ő mondatok: H317 Allergiás b őrreakciót válthat ki Óvintézkedésre vonatkozó mondatok BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: MOL Makromil 200 hűtő-kenő folyadék Változat: 6 Felülvizsgálat: 2015. 09. 22. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(15

Vezess naplót bőröd egészségéért Bepanthe

Egészségügyi Xi- irritatív R36/38 Szem és bőrizgató hatású Lehetséges veszélyek az emberre és környezetre nézve: Egészségügyi veszélyek: szembe kerülve súlyos szemkárosodást okoz. Fizikai-kémiai veszély: a rendeltetésszerű és előírt módon történő használata nem jelent veszélyt Piktogram: Veszély H-Kód veszélyességi el őírások H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. FBS B i z t o n s á g i a d a t l a p készült a 2015/830 EU rendelet szerint Xi Irritatív R-mondat Jelölés R36/38 Szem- és b őrizgató hatású. S-mondat Jelölé

Táblafelirat.h

GHS piktogram: - Figyelmeztetés:-Figyelmeztető mondat: - - Bőrre: nem irritatív Szem: nem irritatív Belégzés: nem irritatív Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nem szenzibilizáló, de túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Egyéb adatok, specifikus hatások:. Veszélyt jelző piktogram Figyelmeztető szó: Veszély Figyelmeztető H mondatok H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. Alkil-dimetil-amin oxid irritatív (nyúl) Alkil-(C12-C16) dimetilbenzil-ammónium-klorid irritatív (nyúl). GHS piktogram: Figyelmeztetés: Veszély Figyelmeztető mondat: H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Kiegészítő veszélyességi információ: - Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Általános: - Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Megelőzés: P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását Irritatív bél szindróma tünetei. Az IBS fő tünete a hasi fájdalom vagy a bél szokásainak megváltozásával járó diszkomfort. Az IBS-ben szenvedő betegek a hasi diszkomfortot különféle módon írhatják le, például éles fájdalom, görcsök, puffadás, duzzanat, teltség vagy akár égés lyt jelző piktogram: BA száma:: 387891 V000.0 BREF POWER AKTIV PURE FRESHNESS Bref Power Aktiv Ocean (sötétkékszínű golyók+világoskékszínű golyók) Xi - Irritatív; R38, R41 Olefinszulfonát-Na C14-16 68439-57-6 270-407-8 01-2119513401-57 >= 10 - < 20 % Xi - Irritatív; R38, R4

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna 04

folyóvízzel. Panasz vagy irritatív tünetek jelentkezésekor szakorvossal konzultáljunk. Szembe jutást követően: öblítsük ki a szemet - legalább 15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Szakorvosi ellátás szükséges piktogram Veszély-kategória H-mondat Polietilén-glikol és olajsav reakcióterméke* - - - < 9,5 - Aquatic Chronic 3 H412 Polipropenil Szembe jutás: Nem irritatív. 11.1.5. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:. Veszélyt jelzó piktogram I Veszélyességi osztály Irritatív (Xi) R-mondatok R36 Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. Legfontosabb nem kívánt hatások Emberi egészség Fizikai és kémiai veszélyek Lehetséges környezeti hatások Címkézési elemek Toxikológiai információ : lásd 11. fejeze BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Terméknév: WSW MHO 2200 EP Változat: 5 Felülvizsgálat: 2017. 08. 18. Kibocsátás kelte: 2007 Xi - Irritatív R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 2.2. Címkézési elemek Címkézési elemek (CLP): SDB száma:: 427627 V003.1 LOCTITE 401 oldal 2 / 11 Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés: Figyele

GHS piktogram: Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztető mondat: H319 Súlyos szemirritációt okoz. irritatív (Det-net programmal) BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Terméknév: Ajax floral fiesta spring flower GHS piktogram: - Figyelmeztetés:-BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Maró hatás/bőrirritáció: nem irritatív (komponensek alapján) Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció: nem irritatív (komponensek alapján) BIZTONSÁGI ADATLA

Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés Veszély Figyelmeztető mondat H318 Súlyos szemkárosodást okoz H315 Bőriiritációt okozhat vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő folyóvízzel. Panasz esetén, irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz. Lenyelés esetén vigyük a sérültet friss. piktogram Veszély-kategória H-mondat Triacetoxietilszilán* 17689-77-9 241-677-4 01-2119881778-15 <4 GHS05 GHS07 Veszély Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Szem: nem irritatív. 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Ha van és alkalmazható, alább felsorolásra kerül GHS piktogram: - Figyelmeztetés: - Figyelmeztet ő mondat: - - Kiegészít ő veszélyességi információ: - - Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Általános: P102 Gyermekekt ől elzárva tartandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Megel őzés: P262 Szembe, b őrre vagy ruhára nem kerülhet Xi irritatív. A keverék veszélyeire utaló R mondatok R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 2.2. Cimkézési elemek CLP szerint Veszély H mondat piktogram kategória Nátriumkarbonát 15-30 % 497-19-8. 207-838-8 Xi. 36 GHS07 Eye Irrit. 2 H319 Nátriumper-karbonát 5-15 % 15630-89-4. 239-707-6 O, Xn, Xi, 8, 22.

BIZTONSÁGI ADATLAP (A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Terméknév: SoilGuard 1,5 GR Változat: 1 Kiadás: 2020.04.16. Felülvizsgálat: - Oldal: 1/(15) 1. Szakasz Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosít nem irritatív (komponensek alapján) Megjegyzés: Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően, esetleg irritációt okozhat a bőrön, a bőr elzsírtalanodását okozhatja, bőrgyulladást válthat ki. Magas hőmérsékleten keletkező gőzök irritációt okozhatnak a légutakban. Légzőszervi vag Xi - Irritatív R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 2.2. Címkézési elemek Címkézési elemek (CLP): SDB száma:: 169788 V002.1 Loctite 431 oldal 2 / 13 Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztető mondat: Bőrirritáló hatású.H315 H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti.

- Irritatív R36 Szemizgató hatású. 2.2. Címkézési elemek Címkézési elemek (CLP): BA száma:: 219065 V003.1 BONDERITE C-NE 3300 korábban P3-Neutracare 3300 oldal 2 / 12 Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés: Veszély Figyelmeztető mondat: Bőrirritáló hatású piktogram Veszély-kategória H-mondat Tiofanát-metil (ISO) Indexszám: 006-069-00-3 23564-05-8 245-740-7 - 20-25 GHS08 GHS07 GHS09 Figyelem Muta. 2 Bőrrel érintkezés: nem irritatív (nyúl). Bőrrel való érintkezés esetén szenzibilizációt okozhat. Szembe jutás: nem irritatív (nyúl) Veszélyt jelz ő piktogram(ok): nincs Kockázati R mondatok: nincs Biztonsági S mondatok: nincs A kereskedelmi forgalomba kerül ő csomagoláson fel kell t űntetni a Gyermekek kezébe nem kerülhet! feliratot. 2.3. Egyéb veszélyek El őírás és rendeltetésszer ű használat, kezelés és tárolás estén nem áll fenn veszély. 3 Dopomat-forte Biztonsági adatlap Nyomtatás dátuma: 22.09.2015 Termék kódja: j0502_sd Oldal 1 -tól/-től 9 J O H A N N E S K I E H L K G az 1907/2006/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítás

KOZMOS - Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség * letölthető kémiai biztonsági adatlapok. Az Európai Parlament és a Tanács a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK (2006. december 18.) rendeletének 31. cikk (1) pontja szerint piktogram kategória Nátriumhidroxid 5-15% 1310-73-2 215-185-5 GHS 05 Met. Corr. 1. Skin Corr. 1A H290 H314 Nátrium hypoklorit /150g/l aktív klór < 5 % 7681-52-9 231-668-3 GHS 05 GHS 07 GHS 09 Met.Corr. 1. Skin Corr. 1B Eye Dam.1 STOT SE 3. Aquatic Acute 1 H290 H314 H318 H335 H400 10 N,N-dimetihyltetra- decylamine N-oxide < 5 % 3332-27- piktogram kategória Propán/ bután hajtógáz 30-40% 74-98-6/ 200-827-9 106-97-8/ 200-827-9 F+ 12 GHS02 GHS04 Flam Gas 1 H220 Benzalkónium-klorid <1% 68391-01-5 269-919-4 Xn, C, N 21/22, 34, 50 GHS07 GHS03 GHS09 Acut Tox.4 Acut Tox.4 Skin Corr Aq. Acute1 H302 H312 H314 H400 Az illatanyag allergén komponensei: Hexyl Cinnamal. irritatív R-mondatok: R43 S-mondatok: S13 S20/21 S24 S37 S46 GHS piktogram: Figvelmeztetés: figyelem Figvelmeztetó' mondatok (Il-mondat): H317 Allergiás börreakciót válthat ki. Ovintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): P 102 P 261 P 270 P28

Xi - Irritatív R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 2.2. Címkézési elemek Címkézési elemek (CLP): SDB száma:: 422581 V002.1 LOCTITE 406 oldal 2 / 11 Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés: Figyele B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Mild folyékony szappan antibakteriális hatóanyagtartalommal Készült 2018.07.18.-án az 1907/2006 EK /REACH/és a 830/2015/ EUrend. szerint 2. verzió 2/ valamint egyéb, irritatív és ártalmas gázok képz ődnek. 5.3. T űzoltóknak szóló javaslat: Az ég ő rakomány közelében ne tartózkodjon senki! A t űztért ől biztonságos távolságban lev ő termékeket azonnal el kell távolítani, ha ez nem lehetséges, vízsugárral h űteni kell

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerin

Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés Veszély Figyelmeztető mondat H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz Panasz esetén, irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz. Szembe jutás esetén: a nyitott szemet percekig folyó víz alatt kiöblíteni és orvoshoz fordulni, az orvosho BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Terméknév: WSW WALZOEL W-27 + Additive Változat: 5 Felülvizsgálat: 2017. 08. 18. Kibocsátás kelte: 2014. 12 Xi - Irritatív R37/38 B őrizgató hatású, izgatja a légutakat. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 2.2. Címkézési elemek Címkézési elemek (CLP): SDB száma:: 242144 V003.1 LOCTITE® 8008 Cat No. 37592 C5-A® COPPER oldal 2 / 11 Veszélyt jelző piktogram

piktogram -kategória -mondat Etanol*/** Indexszám: 603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43-xxxx <80 GHS02 GHS07 Veszély Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 H225 H319 *: A gyártó által megadott osztályozás, mely az 1272/2008/EK rendelet által megadott osztályozáson felül egyéb osztályozást is tartalmaz Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés Veszély Figyelmeztető mondat H315 Bőrirritáló hatású H318 Súlyos szemkárosodást okoz Összetétel:<5% nemionos felületaktív anyag,<5% ecetsav,<5% foszforsav,illatanyag/D Limonene,Linalool/ Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: Általános P102Gyermekektől elzárva tartandó Xi - Irritatív R37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R41 S úlyos szemk árosod st okozhat. 2.2. C ímk éz si elemek Címkézési elemek (CLP): Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztet és: Vesz ly Figyelmeztető mondat: H315 Bőrirrit áló hat sú. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz

Veszélyes anyagok és veszélyes keverékek szabályozásával

szénmonoxid, széndioxid, szénhidrogének, valamint egyéb, irritatív és ártalmas hatású gázok keletkeznek. 5.3. T űzoltóknak szóló javaslat: az aeroszol palackokat vízzel kell h űteni, a t űzben felrobbannak. Az ég ő rakomány közelében ne tartózkodjon senki Irritatív Veszély(R­) mondatok: R 36 Biztonsági(S­) mondatok: S 2 ­ 3 ­ 13 ­ 25 2.3 Egyéb veszélyek: Jódtartalmú anyag. Pajzsmirigy betegs ég esetén kérdezze meg kezelőorvosát. Biztonsági adatlap 1907/2006/ EC szerint Betadine szappa Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz. Lenyelés: Orvoshoz kell fordulni és a címkét megmutatni. 5 Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Alkalmazható tűzoltószerek: száraz homok, oltópor. 5.2 irritatív 4 h nyúl OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Benzolszulfosav (C10-C13)alkil származékok nátrium sói 68411-30-3 2. kategória (irritatív) 4 h nyúl OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20- Rézkén 650 SC 3/8 Veszélyes anyagok kémiai név % (m/m) Osztályozás (1272/2008/EK szerint) kén 13,0 Figyelem Bőrirritáció 2. GHS07 H315 rézoxiklorid 23,0 Akut toxicitás 4.,Vízi akut 1., Bőrmarás 1B, Vízi akut 1 GHS07, 09 H302, H332, H314, H40

Praktiker webshop - online barkácsáruhá

irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz. Szembe jutás Azonnal öblítsük a szemet bő folyóvízzel alaposan legalább 15 percig a szemgolyó állandó mozgatása mellett, miközben a szemhéjszéleket széthúzva tartjuk. Fájdalom, panasz esetén kísérjük szakorvoshoz a sérültet tisztítására oldószert vagy hígítót használni nem szabad. Irritatív tünetek jelentkezésekor azonnal forduljunk szakorvoshoz. Szembe jutás Legalább 15 percig tartó, bő, folyóvízzel végzett alapos öblítést kell alkalmazni, a szemhéjszéleket széthúzva, a szemgolyó állandó mozgatása mellett Veszély jelzése(i): F+ - Fokozottan tűzveszélyes, Xi - Irritatív, N - Környezetre veszélyes R-mondatok: Fokozottan tűzveszélyes. Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat irritatív nyúl OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Etanol 64-17-5 nem irritáló nyúl OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A keverék osztályozása a keverékben lévő osztályozott anyagokra vonatkozó küszöbértékek alapján történt. Veszélyes anyago