Home

98/2001. (vi. 15.) korm. rendelet

Joganyagok - 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet - a veszélyes hulladékkal kapcso 2. oldal Győr-Moson-Sopron Megyei (4) Veszélyes hulladékok kezelési technológiájának minősítése esetén a Bizottságba a környezetvédelemért felelős miniszter további 2 állandó tagot kér fel és nevez ki 98/2001. (VI. 15.) KORM. RENDELET. A VESZÉLYES HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: A rendelet hatály OptiJUS©OptenKft. -2- 98/2001.(VI.15.)Korm.rendelet e) speciálisgyűjtőhely:környezetvédelmivagyközegészségügyiérdekből. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir ől A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következ őket rendeli el: A rendelet hatály

a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról. 1. Általános előírások 1.1. Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban részt vevőknek a jelen szabályzat részét képező kísérőjegyeket kell használniuk 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir ıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következ ıket rendeli el: A rendelet hatály

Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet] szerinti Hulladékminősítő Bizottság a hulladék minősítésével kapcsolatos feladatait a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint látja el. (2) A veszélyes hulladék szállításához szükséges, a 98/2001. (VI 6. §18. 7. §19. 8. §20 A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 221/2019

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: A rendelet hatálya . 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal . aida vagyok · PDF fájl2020 uj csatorna . Joganyagok - 98/2001. (VI. 15.) Korm. ez az utolsó tánc rendelefőgáz állás t - a veszégerjed lyes hulladékkal kapcso 2. oldal Győr-Moson-Sopron napfény hotel siófok Megyei (4) Veszélyes hulladékok kezelési.

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1. Általános előírások 1.1. Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban részt vevőknek a jelen szabályzat részét képező kísérőjegyeket kell. 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet: a hulladékjegyzékről. 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM rendelet: a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet. A veszélyes hulladék szállításához szükséges, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben meghatározott szállítási lapok ('SZ' és 'K' kísérőjegyek) e rendelet hatálybalépését követő 9 hónapig használhatók, tehát az új típusú kísérőjegyek bevezetését legkésőbb 2016. április 16-ig szükséges elvégezni. (1) A veszélyes hulladékok szállítása és begyűjtése csak a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség tevékenységi engedélyével végezhető. A szállító

98/2001.(VI.15) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 126/2003.(VIII.15) Korm.rendelet Hulladék gazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményei. 16/2001.(VII.18) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről 342/2021. (VI. 15.) Korm. rendelet A Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet és az Iváncsa község külterületé 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről 3962 3/2018. (VI. 1.) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díja feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. (3) A hulladék termelõje nem veszélyes hulladék eseté-ben nyilvántartást vezet a) hulladékonként, b) a külön jogszabályban2 felsorolt iparágak, illetve te-vékenységek esetében anyagmérleg alapján technológián-ként is. (4) A hulladék kezelõje anyagmérleg alapján. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól; 96/2003. (VII. 15.)

MK 10 - MobilBox -Konténerek bérbeadása és értékesítése

88/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról. A Kormány a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény 89. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. §. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében milyen nyilvántartó lap/lapok vezetése kötelező az építési-bontási hulladékra vonatkozóan? 34. A 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a hulladék termelője a veszélyes hulladékot, közvetlenül a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen, a. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3-34. §-ában, c)3 a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, e). 5.) KvVM rendelet 15. § (1) bekezdés] 100 000 12. Veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenység engedélyezése [Hgt. 32. § (6) bekezdés, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 25. §] A 3-11. pontban megállapított díjtétel 150%-a 13. A. • 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir ıl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról • 120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onna

98/2001. (VI. 15.) KORM. RENDELET - pecel-hivatal.h

(VI.21.) Korm. rendelet. A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 101/1996. (VII.12. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 98_2001_VI15.doc. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól. 220_2004_VII21.doc. 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. 2. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII 98/2001.(VI. 15.)Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről. 45/2012. (V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű.

98/2001. (Vi. 15.) Korm. Rendele

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről (hatályos: 2015. 08. 15-ig). Rendelet 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 2379/2002. (XII. 18.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló Bázeli Egyezmény Részes Felek Konferenciájának 6. ülésén. 98/2001.(VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól. 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve. Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki: 6/A. § A Kormány a 4. melléklet szerint egyes európai uniós jogi aktusokból, illetve nemzetközi valamint 2001/413 IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/713 valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes ..

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a telepengedély illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységekről) Hulladékgazdálkodás: évi CLXXXV. törvény (a hulladékról) 98/2001. (VI.15. 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról Módosítás: 2009.09.25. 2. verzió . HungaroChemicals Kft. 6/6 Salétromsav 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet; A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet; A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és. 2014. február 15 -február 17. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. 2010. január 1 - december 31. valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet. 2010. január 1 - április 30 A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete szerint az azbesztet tartalmazó építőanyagok hulladéka veszélyes hulladéknak minősül (pl. EWC 170605), amire a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak

(VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezés 15. § Általános előírások (1) A 20/2001. 14.) Korm. rendelet által meghatározott környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek a település belterületén nem létesíthetők. (3) Mélyen fekvő területeken építmény nem helyezhető el 15.) Korm. rendelet; a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 6.) Korm. rendelet; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 98/2020. (IV. 10 ) Korm. g) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet E. pont 4. alpontjában meghatározott veszélyességet okoz

Környezetvédelmi konténer bérlés - MOBILBOX

Korm. rendelet. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 15285. 98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet A költségvetési szervek belső.

15. Kis- és középvállalkozások: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet 1. számú melléklete szerinti vállalkozások. 16 Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól; 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról (hatályon kívül helyezte: 120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bek.) 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek. 21/1990. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi június hó 9. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság Kulturális és Tájékoztatási Központjának a Németországi Szövetségi Köztársaságban történő felállításáról szóló Megállapodás kihirdetésérő 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008.(IX.9.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009.(VI.12.) Korm. rendelet 49/2001. (XII.22.) KöViM 684/92/EGK rendelet 12/98/EK rendelet 2121/98/EK rendelet 309/2002. (XII.28.) Korm. (INTERBUS) + 45 darab kétoldalú megállapodás 3. § b) pont 2. melléklet (saját számlás áru-, személyszállítás) 89/1988.(XII.20.) MT 49/2001. (XII.22.) KöViM 684/92/EGK rendelet 2121/98/EK rendelet + 45 darab kétoldalú.

Hungaropec Ipari Hulladékkezelő Zrt

 1. Az azbesztpala hulladékmentesítés költsége egy régi tető felújításakor: tájékoztatásul a Dunakanyarban, 2013-as árak: ártalmatlanítás 55 Ft/kg, szállítás 210 Ft/km (+ áfa), a Fővárosi Településtisztasági Vállalat távolsága 70 km. Az útvonalat több helyszín sorbaállításával lehet megszervezni (a 98/2001. (VI.
 2. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási.
 3. Korm. rendelet; az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.); az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
 4. 1072/2009/EK rendelet 1073/2009/EK rendelet 12/98/EK rendelet 2121/98/EK rendelet 309/2002. (XII.28.) Korm. (INTERBUS) + 45 darab kétoldalú megállapodás 3. § b) pont 2. melléklet (saját számlás áru-, személyszállítás) 89/1988.(XII.20.) MT 1072/2009/EK rendelet 1073/2009/EK rendelet 2121/98/EK rendelet + 45 darab kétoldalú.
I

98 2001 Kormányrendelet - Basket

 1. 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről; 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről; 299/2011. (XII. 22.) Korm
 2. t a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezet
 3. t a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlament
 4. imálbér) és a garantált bér
 5. 15. § (1) Ez a rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv 2008. január 1-én lép hatályba. (2) Jelen rendelet jóváhagyásával a többször módosított 18/2001.(IX.18.)rendelet mellékletét képező T-15/a tervlapon a volt Mechanikai Művek területére vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik
 6. igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az azt módosító 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet, a 184/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet és a 216/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő.

Korm. rendelet, továbbá az azt módosító 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet, a 184/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet és a 216/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti. OptiJUS©OptenKft. -5- 156/2009.(VII.29.)Korm.rendelet 12/C.§30 AKkt.24/A.§(5a)bekezdéséhezkapcsolódóan-hajogszabályeltérőennemrendelkezik-a13.

Székesfehérvár Városportál - Jogszabályo

Jogszabály 2001 - Védelem onlin

Jogszabály változás a veszélyes hulladékkal kapcsolatos

15 A 2015. évi szabadalmi ügyviv (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról; valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/E KöM-KöViM, közcsatornába bocsátás esetén a 204/2001. Korm. rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie . Ártalmatlanítás: A készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. Korm. rendelet és a 16/2001. KöM rendelet előírásai az irányadók. 14. Szállításra vonatkozó előírások: ADR.

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 2006. február 7-i 2006/15/EK irányelv a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek. - 102/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet az egyetemi szintű egészségügyi informatikus alapképzési szak képesítési követelményeiről - 85/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet az egyetemi szintű ápoló alapképzési szak képesítési követelményeiről - 167/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus sza

- 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről - 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 6/A. §, 3. § (3) bekezdé 6. mozgáskorlátozott személy: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdés 14. pontja szerinti mozgáskorlátozott személy. (2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év 2019. év azonos időszaka 41 479 73,98 82,07 Előző hónap 41 197 50,28 56,19 Korm. rendelettel júniustól jogszabályi szintre emelt szabályoknak az alkalmazása 2015. augusztustól a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rend. szabályainak alkalmazása 2017. júliustól ill. augusztustól a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet szabályainak. 313/2005. (XII.25.) Kormány rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X.18.) Korm.rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról; 98/2001. (IV.15.) Kormány rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdés 14. pontja szerinti mozgáskorlátozott személy. (2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerint kell értelmezni. 3 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet. 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3). 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 36/2006. 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről; (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről, Az Európai parlament és a Tanács 98/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és. Előző év azonos időszaka 41 479 73,98 82,07 Előző hónap 41 223 68,39 75,74 Korm. rendelettel júniustól jogszabályi szintre emelt szabályoknak az alkalmazása 2015. augusztustól a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rend. szabályainak alkalmazása 2017. júliustól ill. augusztustól a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet szabályainak.

jogiportal.h

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül. 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása 2. § (1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép

a tárgyévet követő február 15. a tárgyévet követő február 15. a tárgyévet követő június 1. az eseményt követő 15 napon belül a tárgyévet követő május 31. a tárgyhót követő hó 6. a tárgyévet követő június 1. a tárgyhót követő hó 20. a tárgyévet követő április 20. 98/715/EK 549/2013/EU 2016/792 1165/98. Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2014. október 3. napjával, e hatályon kívül helyező rendelet 11. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti é

Magyar Közlön

 1. kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 15/2001. (V. 15.) rendelettel módosított 13/2000. (V. 16.) rendelet módosításáról Budapest-Csepel Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 98. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemme
 2. (XII. 30.) Korm. rendelet; Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet ; Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határoza
 3. A Kormány 352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cik
 4. 1.) korm. rendelet. 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1.
 5. t a Magyar Szabadalmi Hivatal név- és feladatkörének változásával érintet
 6. iszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következ őket rendelem el: 6. a Tanács 2821/98/EK rendelete (1998. december 17.) a takarmány-adalékanyagokról szóló 27. a Bizottság 2380/2001/EK rendelete (2001.
 7. 9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 10. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 11-12. § 1. melléklet a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelethe

A M a G Y a R K Ö Z T Á R S a S Á G H I V a T a L O S L a

 1. 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet a konzuli védelem részletes szabályairól A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 167. §-ának rendelkezései szerint, fokozott gondossággal kell eljárni. 9. § (1) A fogva tartott magyar állampolgár részére történő.
 2. 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 23. § (6) bekezdés, a Tanács 1992. március 16-i 684/92/EGK rendelete az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól: 11. és 15. cikk, 50 000 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. cikk, a Tanács 1997. december 11-i 12/98/EK rendelet
 3. 73/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányával, továbbá a 108/1991. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Cseh és Szlovák Köztársaság Kormányával, a nukleáris biztonság és sugárvédelem területén való kölcsönös tájékoztatásról é
 4. t a Korm. rendelet 13/B. §-a alapján az érintett szervezetek a következő adatszolgáltatásokat kötelesek teljesíteni a Hivatal felé: 1. regisztráció a Portálon az érintett szervezetté válást követő 30 napon belül, vala
 5. FVM rendelet a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (IV. 26.

Bemutatkozik a Kórház - szentimrekorhaz

 1. Korm. rendelet 15. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A (2) bekezdésben szabályozott pótlékok mértékét - az e rendeletben meghatározott keretek között - a nevelési-oktatási intézményen belül pótlékonként egységesen a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg
 2. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról. A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak szóló 98/376/EK ajánlásával.
 3. 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben
 4. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésébe

(XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 2 · 53/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról 35 · 55/2015. (XI. 30. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról. 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2016/127 EU; A Bizottság (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő é 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010